Aktiebolag

Vad gäller aktiebolagsrättsliga frågeställningar erbjuder vi våra klienter den juridiska expertis som krävs i varje enskilt fall, oavsett om det rör sig om till exempel ett fåmansbolag, ett privat aktiebolag eller ett börsnoterat bolag alternativt ett förvärv av ett så kallat lagerbolag.

Vi har erfarenhet av allt från bolagsbildning, reglering av vinstutdelning, nyemission och upprättande av aktieägaravtal till bolagsstyrning. Naturligtvis har vi även god kompetens avseende andra bolagsformer såsom enkelt bolag, handelsbolag med mera.

Sammantaget har våra jurister de kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att på bästa sätt bistå dig vid bolagsbildning, under pågående verksamhet och vid likvidation (avveckling av aktiebolag). Vi bistår med ett helhetsgrepp för just ditt bolag.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om aktiebolag:

Alexander Gyllensten
David Reidhav

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare av ett aktiebolag. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man och används bland annat för att skapa en effektivare bolagsstyrning och minska risken för konflikter ägarna emellan. Det kan alltså vara en god idé att upprätta ett aktieägaravtal, något som vi kan bistå dig med.

Vinstutdelning

Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning till aktieägarna. Beslutet måste dock fattas på bolagsstämma och i enlighet med vissa regler och formella krav. Förfaringssättet regleras bland annat genom aktiebolagslagen.

Nyemission

I korta drag innebär en nyemission att ett aktiebolag utger (emitterar) nya aktier, det vill säga att allmänheten och/eller befintliga aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i företaget. En nyemission ökar bolagets aktiekapital och kassa och kan vara en lämplig åtgärd för att finansiera en expansion eller investering alternativt förbättra bolagets finansiella beredskap. (Att beakta är dock att en nyemission leder till så kallad utspädning genom att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det finns även olika typer av nyemission samt formella krav för hur en nyemission ska gå till.)

Fåmansbolag

Ett fåmansbolag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vari fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Huruvida ett bolag är ett fåmansbolag eller ej har effekt både på bolagsstyrningen och beskattningen av till exempel utdelning.