Arbetsrätt

Som arbetsgivare behöver du oundvikligen förhålla dig till ett antal regelsamlingar som styr ditt förhållande till dina arbetstagare. Det gäller inte minst formerna och de närmare villkoren för anställningsavtalet men de påverkar även dina möjligheter att fritt leda och fördela arbetsuppgifter, förlägga arbetstid och semestrar samt de anställdas och deras organisationers rätt till insyn och inflytande över arbetsplatsen. Inte sällan är reglerna tekniska och formalistiska till sin natur. Av den anledningen är det ofta centralt att hantera uppkomna situationer formellt korrekt redan från början. Våra jurister har omfattande erfarenhet av att göra arbetsrättsliga bedömningar och ge råd beträffande alla tänkbara situationer som kan uppstå mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi företräder regelbundet våra klienter vid MBL-förhandlingar samt i arbetsrättsliga tvister och biträder ofta med upprättande av arbetsrättsliga dokument, som exempelvis anställningsavtal, uppsägningshandlingar, förhandlingsprotokoll och varsel.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om arbetsrätt:

Alexander Gyllensten
David Reidhav