Om Proforma

Klienten först

På Advokatfirman Proforma AB kan du förvänta dig en kompromisslös lojalitet och en vattentät tystnadsplikt. Med självständighet och integritet strävar vi efter att våra tjänster alltid håller högsta kvalitet och i allt vi gör präglas vårt värv i första hand av det som gagnar våra klienter. 

Vi har högt i tak, premierar kreativa lösningar och försöker att dessutom ha kul på jobbet – allt för att våra medarbetare snabbt skall slipas till att bli de skarpaste knivarna i lådan. Du kan alltid räkna med att de personer som handlägger ditt ärende inte bara är så dedikerade som saken kräver utan samtidigt har den uthållighet, kraft och motivation som vi tycker att du är värd. Och eftersom de trivs kan du också räkna med trevliga människor med respekt, empati och integritet.

Hos oss har en advokat huvudansvar för ditt ärende, men alla på byrån är lagspelare och vi arbetar ofta tillsammans kring olika frågeställningar som uppstår. Genom att samarbeta drar vi nytta av vår samlade erfarenhet och kan genomgående erbjuda dig som klient en bred samlad kompetens.

Det är en hederssak för oss att kvalitetssäkra varje del av utförandet så att du kan känna dig helt trygg i att vi på bästa sätt bevakar dina intressen i alla faser av uppdragsförhållandet, från jävsprövningen och probleminventeringen, till det att vi tillser att din motpart också fullgör det som vederbörande har ålagts.

Som du kanske har förstått är vi alltså precis så tillgängliga och effektiva som krävs för att du ska kunna känna dig trygg.

Vårt team

består av följande personer:

Henrik Johnsson
Alexander Gyllensten
Alexandra Alquist
Ingrid Olsson
David Reidhav

Konsumenttvistnämnden

Om du som klient är missnöjd med hur vi utfört vårt uppdrag kan du i vissa fall få ditt ärende prövat av Konsumenttvistnämnden, som har till uppgift att pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Inom ramen för Advokatfirman Proforma AB:s verksamhet hanteras personuppgifter för att exempelvis genomföra jävskontroll, utföra och administrera uppdrag, tillvarata klienters intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter, se här.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare av ett aktiebolag. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man och används bland annat för att skapa en effektivare bolagsstyrning och minska risken för konflikter ägarna emellan. Det kan alltså vara en god idé att upprätta ett aktieägaravtal, något som vi kan bistå dig med.

Vinstutdelning

Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning till aktieägarna. Beslutet måste dock fattas på bolagsstämma och i enlighet med vissa regler och formella krav. Förfaringssättet regleras bland annat genom aktiebolagslagen.

Nyemission

I korta drag innebär en nyemission att ett aktiebolag utger (emitterar) nya aktier, det vill säga att allmänheten och/eller befintliga aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i företaget. En nyemission ökar bolagets aktiekapital och kassa och kan vara en lämplig åtgärd för att finansiera en expansion eller investering alternativt förbättra bolagets finansiella beredskap. (Att beakta är dock att en nyemission leder till så kallad utspädning genom att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det finns även olika typer av nyemission samt formella krav för hur en nyemission ska gå till.)

Fåmansbolag

Ett fåmansbolag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vari fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Huruvida ett bolag är ett fåmansbolag eller ej har effekt både på bolagsstyrningen och beskattningen av till exempel utdelning.