Brottmål

Offentlig försvarare

Som misstänkt för brott har du som regel rätt till en försvarsadvokat som finansieras av staten (offentlig försvarare). Domstolen skall som utgångspunkt tilldela dig den advokat som du begär, under förutsättning att advokaten har tid och möjlighet att åta sig ärendet.

  • Rätten att vara tyst (Du har en grundlagsfäst rätt att inte medverka i utredningen av din egen skuld, och behöver inte svara på polisens frågor. Under alla omständigheter rekommenderar vi dig att inte uttala dig förrän du hunnit rådgöra med din advokat.
  • Rätten att välja försvarare (Du har rätt att välja en advokat som du känner förtroende för och som du vet kommer att stå upp för dig i alla skeden av förundersökningen och/eller rättegången.)
  • Kostnaden för ditt försvar (I de allra flesta fall betalar staten din advokat. I vissa fall, om du döms för brott, kan du bli helt eller delvis återbetalningsskyldig. Obs! Detta gäller oavsett om du själv har valt vem som ska företräda dig eller om tingsrätten tilldelar dig en försvarare.)

Målsägandebiträde

Att bli utsatt för ett brott kan i sig vara mycket upprivande och att samtidigt behöva förhålla sig till en pågående polisutredning och efterföljande domstolsprocess kan i det närmaste kännas oöverstigligt utan stöd. I egenskap av målsägandebiträde hjälper vi dig att föra talan om skadestånd i anledning av brottet och hjälper dig även i övrigt att reda ut eventuella frågor som uppkommer under ärendets gång samt stöttar dig genom hela ärendet, från första förhöret till den efterföljande rättegången.

Ett typexempel på när du oftast har rätt till målsägandebiträde är om du utsatts för ett sexualbrott, men även andra brott såsom exempelvis misshandel berättigar dig till målsägandebiträde under vissa förutsättningar. Du kan begära att en viss jurist skall förordnas som ditt biträde eller låta rätten utse någon, men oavsett vilket står staten för kostnaden. Polisen eller åklagaren skall tillfråga dig om du önskar ett målsägandebiträde i aktuella ärenden, men det finns ingenting som hindrar att du på eget initiativ begär sådan hjälp.

Du har rätt att välja en advokat som du känner förtroende för och som du vet kommer att stå upp för dig i alla skeden av förundersökningen och/eller rättegången.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om brottmål:

Henrik Johnsson
Alexander Gyllensten
Alexandra Alquist
Ingrid Olsson
David Reidhav