Fast egendom är jord

Rubriken (som är hämtad ur jordabalkens portalparagraf) utgör grunden för hela den svenska fastighetsrätten. Påståendet ger dock en ofullständig och alldeles för snäv bild av ett oerhört betydelsefullt och komplicerat rättsområde. Att köpa och sälja en fastighet är normalt sett ditt livs största affär och beaktar du fastigheters värde som säkerhet så inser du snart att också det svenska bankväsendet bygger en stor del av sin verksamhet på meningen ovan.

Vi ägnar en stor del av vår arbetsdag åt dessa frågor och oavsett vilket fastighetsjuridiskt problem du har så har vi både kunskapen och erfarenheten att hjälpa dig.

Kanske behöver du hjälp med något enklare som att upprätta ett köpekontrakt, eller så du vill att vi projekterar hela ditt bestånd av kommersiella fastigheter. Måhända skall du sälja ett småhus och vill vara fri från ansvar för dolda fel eller så har du köpt ett hyreshus där det visar sig att gränsen går tvärs genom byggnaden. Det kan också vara så att din granne har fått ett bygglov och det tänkta nybygget hindrar din siktlinje till havet eller så har kommunen antagit en detaljplan som du vill skall upphävas.

Ibland kan det vara skattemässigt gynnsamt att äga fastigheter genom bolag (så kallad paketering) och inte sällan råder vi våra klienter att ansöka om fastighetsreglering istället för att ansöka om lagfart.

Den speciella fastighetsrätten bjuder slutligen på många juridiska utmaningar och vi hjälpa dig med allt från lite mer komplicerade lantmäterijuridiska frågor till tredimensionella fastighetsbildningar, ägarlägenheter, gemensamhetsanläggningar och servitut.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om fastighetsköp, dolda fel etc:

Alexandra Alquist
Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Fastighetsköp

Att köpa och sälja fast egendom är många gånger den största affär du kommer att göra. Fastighetsköpet är formbundet, vilket betyder att köpet skall ha viss form, och därtill finns det en mängd regler för hur olika villkor får vara utformade. Det finns alltså all anledning att ta hjälp vid kontraktsskrivningen.

Dolda fel

Det finns en särskild ansvarsfördelning vad avser fel i fastighet, där säljaren som utgångspunkt endast bär ansvaret för s.k. dolda fel. Dock är reglerna komplicerade och tvister om fel i fastighet vanligt förekommande. Vi arbetar regelbundet med dessa frågor.

Paketering

Ibland sätts fastigheter – främst kommersiella fastigheter – på aktier. Skälen till detta är många, men de främsta drivkrafterna är att ägandet i vissa hänseenden är mer förmånligt ur skattesynpunkt. I samband med paketering aktualiseras många juridiska frågeställningar, och det finns alla skäl att kontakta oss.

Lantmäteriförrättning

Lantmäteriet handlägger olika slags fastighetsbildningsärenden, exempelvis ombildning av fastigheter (fastighetsreglering) och nybildning av fastigheter (avstyckning, klyvning eller sammanläggning). Lantmäteriet handlägger också frågor om servitut, ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar.

Vad gäller aktiebolagsrättsliga frågeställningar erbjuder vi våra klienter den juridiska expertis som krävs i varje enskilt fall, oavsett om det rör sig om till exempel ett fåmansbolag, ett privat aktiebolag eller ett börsnoterat bolag alternativt ett förvärv av ett så kallat lagerbolag.

Vi har erfarenhet av allt från bolagsbildning, reglering av vinstutdelning, nyemission och upprättande av aktieägaravtal till bolagsstyrning. Naturligtvis har vi även god kompetens avseende andra bolagsformer såsom enkelt bolag, handelsbolag med mera.

Sammantaget har våra jurister de kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att på bästa sätt bistå dig vid bolagsbildning, under pågående verksamhet och vid likvidation (avveckling av aktiebolag). Vi bistår med ett helhetsgrepp för just ditt bolag.

(Underliggande begreppsförklaringar/kortare beskrivande texter:)

 • Aktieägaravtal
  • Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare av ett aktiebolag. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man och används bland annat för att skapa en effektivare bolagsstyrning och minska risken för konflikter ägarna emellan. Det kan alltså vara en god idé att upprätta ett aktieägaravtal, något som vi kan bistå dig med.
 • Vinstutdelning
  • Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning till aktieägarna. Beslutet måste dock fattas på bolagsstämma och i enlighet med vissa regler och formella krav. Förfaringssättet regleras bland annat genom aktiebolagslagen.
 • Nyemission
  • I korta drag innebär en nyemission att ett aktiebolag utger (emitterar) nya aktier, det vill säga att allmänheten och/eller befintliga aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i företaget. En nyemission ökar bolagets aktiekapital och kassa och kan vara en lämplig åtgärd för att finansiera en expansion eller investering alternativt förbättra bolagets finansiella beredskap. (Att beakta är dock att en nyemission leder till så kallad utspädning genom att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det finns även olika typer av nyemission samt formella krav för hur en nyemission ska gå till.)
 • Fåmansbolag
  • Ett fåmansbolag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vari fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Huruvida ett bolag är ett fåmansbolag eller ej har effekt både på bolagsstyrningen och beskattningen av till exempel utdelning.
 • Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildas av speciella ombud, med avsikten att omgående avyttras. Syftet med ett lagerbolag är ofta att tillhandahålla ett registrerat aktiebolag som en intressent kan förvärva för att snabbt och enkelt kunna starta upp sitt företag. Vi tillhandahåller lagerbolag.