Hyra, arrende och servitut

En del av fastighetsrätten som vi har stor erfarenhet av är de varierade hyresrättsliga frågor som uppkommer både för företag och för privatpersoner. Ett annat av våra juridiska kompetensområden är arrende- och servitutsrätt. Arrende och servitut är komplicerade rättighetsområden som kräver omfattande och uppdaterad juridisk kompetens – kompetens som vi på Advokatfirman Proforma besitter.

Att tänka på är att de lagrum som reglerar hyra i många fall är tvingande till hyresgästens fördel, till exempel avseende avtalstid, uppsägning och hyresavgift med mera, och det är inte minst därför viktigt att ha insikt om tillämpliga lagregler och praxis när hyresavtal skall ingås eller hyresrelaterade åtgärder skall vidtas. Om du till exempel har frågor kring ingående av hyresavtal, uppsägning, förverkande, besittningsskydd eller vilka skyldigheter som åligger hyresgästen respektive hyresvärden kan vi bistå dig. Undrar du vad som gäller för hyra av lokal jämfört med hyra av bostad? Eller behöver du kanske besked avseende den rättsliga regleringen av andrahandsuthyrning? Våra jurister kan besvara dina frågor och hjälpa dig att upprätta tydliga och ändamålsenliga avtal så att konflikt längre fram i största möjliga mån undviks. För det fallet att konflikt har uppstått kan vi bistå med mer renodlad tvistlösning.

I många fall kan ett eventuellt arrende eller servitut ha stor betydelse för de involverade parterna och det kan finnas anledning att reglera överenskommelsen skriftligt oavsett om lagen kräver det eller ej. Ofta är det även lätt att förbise detaljer som potentiellt sett kan ha stor påverkan, varför avtal om servitut och arrende alltid bör övervägas noggrant och granskas ingående för att tvister längre fram ska undvikas.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om hyra, arrende och servitut:

Alexandra Alquist
Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Arrende

I korta drag uppkommer ett arrende när en fastighetsägare upplåter nyttjanderätt avseende jord, med eller utan byggnation, till någon annan mot ersättning. I princip innebär denna nyttjanderätt en rätt för arrendatorn att aktivt använda en eller flera fastigheter alternativt en viss del av en fastighet. Upplåtelse av arrende förutsätter att avtal ingås mellan parterna och i vissa fall, till exempel avseende jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende, krävs att avtal ingås skriftligen.

Servitut

Servitut är ytterligare en upplåtelseform som ger en fastighetsägare rätt att nyttja en annan fastighet på ett bestämt sätt, som exempel kan nämnas en rätt att nyttja en väg på intilliggande fastighet. Servitutsupplåtelse kan vara ett effektivt sätt att reglera praktiska svårigheter i förhållandet mellan berörda fastigheter, men fordrar rättsligt att vissa formella krav uppfylls varför juridisk kunskap inom området är av vikt. Servitutsupplåtelser är som huvudregel inte heller begränsade i tiden.