Föreningar och bostadsrätt

Om du är medlem eller styrelseledamot i en förening, så har du säkert redan insett att det är en konst att balansera föreningens och de enskilda medlemmarnas intressen samt att uppfylla de ofta stränga formaliakrav som följer av lag, stadgar och rättspraxis.

Vi biträder såväl ekonomiska och ideella som väg-, vatten-, bostadsrätts- och samfällighetsföreningar vid allt från bildandet av en ny förening till upplösning genom likvidation. Vi hjälper naturligtvis också dig som i egenskap av medlem i en förening behöver biträde för att tillvarata dina intressen.

Bostadsrättsföreningar styrs av en mängd olika regelverk – bl. a. bostadsrättslagen, lagen om ekonomiska föreningar och, naturligtvis, föreningens stadgar – och förvaltar inte sällan värden om många miljoner kronor. Samtidigt består vanligtvis styrelsen av lekmän från medlemskollektivet, vilka av naturliga skäl ofta saknar nödvändiga juridiska kunskaper. Vi biträder sådana föreningar med allt från att upprätta entreprenadavtal och förhandla med lokalhyresgäster till att genomföra stämmor. Vi hjälper naturligtvis också dig som är intresserad av att ombilda hyresrätter till bostadsrätter och vi har stor erfarenhet av att likvidera bostadsrättsföreningar med målet att medlemmarna skall förvärva sina fastigheter med äganderätt (populärt benämnt ”friköp”).

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om föreningar och bostadsrätt:

Alexandra Alquist
Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Stämma

Den ordinarie stämman avhålls normalt en gång per år och utgör medlemmarnas tillfälle att informera sig om respektive utvärdera styrelsens förvaltning av föreningen. På stämman sker val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella andra funktioner i föreningen, samt beslutar medlemmarna om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet för det gångna året. Stämman har också ensam beslutanderätt i en mängd frågor, t. ex. förändring eller försäljning av föreningens fastighet, utdelning av vinstmedel och likvidation.

Styrelse

Föreningens styrelse handhar själva förvaltningen av föreningen, vilket i princip innefattar samtliga föreningens relationer med såväl medlemmarna som utomstående. Det ankommer normalt på styrelsen att bestämma nivån på årsavgiften, bevaka och förhandla om föreningens lån, upphandla tjänster, etc.

Likhetsprincipen

Varken styrelsen eller stämman får fatta beslut eller vidta åtgärd som är ägnad att medföra en otillbörlig fördel för medlem eller någon annan, till nackdel för föreningen eller annan medlem. Överträdelse av likhetsprincipen kan medföra skadeståndsskyldighet.

Vad gäller aktiebolagsrättsliga frågeställningar erbjuder vi våra klienter den juridiska expertis som krävs i varje enskilt fall, oavsett om det rör sig om till exempel ett fåmansbolag, ett privat aktiebolag eller ett börsnoterat bolag alternativt ett förvärv av ett så kallat lagerbolag.

Vi har erfarenhet av allt från bolagsbildning, reglering av vinstutdelning, nyemission och upprättande av aktieägaravtal till bolagsstyrning. Naturligtvis har vi även god kompetens avseende andra bolagsformer såsom enkelt bolag, handelsbolag med mera.

Sammantaget har våra jurister de kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att på bästa sätt bistå dig vid bolagsbildning, under pågående verksamhet och vid likvidation (avveckling av aktiebolag). Vi bistår med ett helhetsgrepp för just ditt bolag.

(Underliggande begreppsförklaringar/kortare beskrivande texter:)

 • Aktieägaravtal
  • Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare av ett aktiebolag. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man och används bland annat för att skapa en effektivare bolagsstyrning och minska risken för konflikter ägarna emellan. Det kan alltså vara en god idé att upprätta ett aktieägaravtal, något som vi kan bistå dig med.
 • Vinstutdelning
  • Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning till aktieägarna. Beslutet måste dock fattas på bolagsstämma och i enlighet med vissa regler och formella krav. Förfaringssättet regleras bland annat genom aktiebolagslagen.
 • Nyemission
  • I korta drag innebär en nyemission att ett aktiebolag utger (emitterar) nya aktier, det vill säga att allmänheten och/eller befintliga aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i företaget. En nyemission ökar bolagets aktiekapital och kassa och kan vara en lämplig åtgärd för att finansiera en expansion eller investering alternativt förbättra bolagets finansiella beredskap. (Att beakta är dock att en nyemission leder till så kallad utspädning genom att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det finns även olika typer av nyemission samt formella krav för hur en nyemission ska gå till.)
 • Fåmansbolag
  • Ett fåmansbolag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vari fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Huruvida ett bolag är ett fåmansbolag eller ej har effekt både på bolagsstyrningen och beskattningen av till exempel utdelning.
 • Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildas av speciella ombud, med avsikten att omgående avyttras. Syftet med ett lagerbolag är ofta att tillhandahålla ett registrerat aktiebolag som en intressent kan förvärva för att snabbt och enkelt kunna starta upp sitt företag. Vi tillhandahåller lagerbolag.