Entreprenader

Entreprenader är ett av de mest komplexa skeendena som vi hanterar, och utgör därför ett sammanhang där våra färdigheter bäst kommer till sin rätt.

Entreprenader skall projekteras, markprover tas och bygglov sökas. Du behöver redan från början ha klart för dig vilka konsulter du behöver anlita, hur detaljerade handlingar som behöver tas fram och vilken entreprenadform som är lämpligast för ditt projekt. Arkitekter och konstruktörer behöver engageras, eventuellt också geotekniker och andra sakkunniga. Miljöfrågor som gamla utsläpp och annat måste adresseras, så du inte bygger hus på en gammal tipp och måste sanera i efterhand. Redan i detta skede bör alla inblandade ha tydliga avtal som reglerar till exempel deras respektive ansvar för den färdiga produkten.

Vid bygglovshanteringen måste ytterligare hänsyn tas. Det skall utses en kontrollansvarig och parterna behöver fundera över hur egenkontrolldokumentation och annat bör hanteras. Det kan därtill uppstå frågor om byggets förenlighet med gällande detaljplan, ävensom parterna kan behöva lösa vissa fastighetsrättliga frågor (såsom bildandet av tillfartsservitut, gemensamhetsanläggningar och annat).

Alla entreprenader mår bra av juridiskt biträde. Vi kan hjälpa till med upprättandet av olika kontraktshandlingar, bistå i kontakten med miljövårdande myndigheter, närvara vid byggsamråd och även i övrigt vara behjälpliga vid bygglovshanteringen.

Vi kan även projektera upphandlingsunderlag och producera det skriftliga ramverket kring bygget, för att sedan sitta med vid byggmöten för att tillse att parternas diskussioner och byggmötesprotokoll sköts på ett ändamålsenligt och professionellt sätt.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om entreprenader:

Alexandra Alquist
Alexander Gyllensten
Henrik Johnsson
David Reidhav

Totalentreprenad

Vid totalentreprenad projekterar entreprenören bygget och tar ansvar för dess funktion, och det rör sig i sådana fall om en ganska ”ren” kontraktsrelation mellan beställare och entreprenör.

Utförandeentreprenad

Det kan också vara så att beställaren själv projekterar entreprenaden och handlar upp entreprenadtjänster på grundval av redan fastställda arbetsbeskrivningar.

Generalentreprenad

Vid generalentreprenader ställs stora krav på entreprenörens organisation, eftersom denne skall samordna alla underleverantörer, köpa in allt material och anlita de konsulter som behövs.

Delad entreprenad

Om beställaren köper upp flera separata entreprenader rör det sig om s.k. delad entreprenad, där beställaren har det huvudsakliga lednings- och samordningsansvaret för bygge och arbetsmiljö.

Standardavtal

Byggbranschen är i stora delar inte lagreglerad, utan vilar på ett välutvecklat nät av standardavtal, till exempel AB 04 (för utförandeentreprenader), ABT 06 (för totalentreprenader) och ABK 09 (för konsultavtal).