Tvistelösning

Det finns alltid en risk för meningsskiljaktigheter när fler än en person är inblandad, oavsett hur väl samarbetet tidigare har fungerat eller hur det eventuella kontraktet är utformat.

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa klienter på såväl svarande- som kärandesidan och kan berätta för dig när det är värt att ta strid, men också när du bör eftersträva en frivillig överenskommelse med motsidan. Din trygghet ligger i förvissningen om att vi aldrig driver processer som vi inte förväntar oss att vinna och att vi har kunskapen att avgöra när så är fallet.

Vi handlägger särskilt ofta tvister som rör fel i fastighet, avtalsbrott, skadestånd och fordringar för levererade varor eller utförda tjänster, men hjälper dig naturligtvis till en lösning även i andra ärenden.

Kontakta oss

Oss kan du kontakta om tvistelösning:

Alexander Gyllensten
David Reidhav

Tvist

En tvist föreligger så snart två personer har olika uppfattningar om något förhållande, till exempel om huruvida ett visst agerande är att anse som avtalsbrott eller ej.

Allmän domstol

Om parterna inte kan finna en lösning på egen hand, finns alltid möjligheten att låta någon annan pröva saken. I tvister mellan enskilda sker det normalt i allmän domstol, med tingsrätten som första instans.

Betalningsföreläggande & indrivningsåtgärder

Även när parterna är överens om allt i och för sig, kan det hända att den betalningsskyldiga parten av något skäl vägrar att utge vad som fordras. Den andra parten har då möjlighet att ansöka om att Kronofogden skall utfärda ett betalningsföreläggande, vilket kan resultera i ett utslag som fastslår skulden och sedan kan ligga till grund för utmätning.

Rättsskydd och rättshjälp

Du har ofta möjlighet att få en betydande del av kostnaderna för juridiskt biträde ersatta genom rättsskyddsmomentet i företags- eller hemförsäkringen. Advokaten bistår dig med hela hanteringen gentemot försäkringsbolaget. Om du inte har någon rättsskyddsförsäkring som täcker kostnaderna och har en begränsad inkomst, kan du i vissa fall vara berättigad till rättshjälp. Advokaten hjälper dig med att undersöka även den saken.

Vad gäller aktiebolagsrättsliga frågeställningar erbjuder vi våra klienter den juridiska expertis som krävs i varje enskilt fall, oavsett om det rör sig om till exempel ett fåmansbolag, ett privat aktiebolag eller ett börsnoterat bolag alternativt ett förvärv av ett så kallat lagerbolag.

Vi har erfarenhet av allt från bolagsbildning, reglering av vinstutdelning, nyemission och upprättande av aktieägaravtal till bolagsstyrning. Naturligtvis har vi även god kompetens avseende andra bolagsformer såsom enkelt bolag, handelsbolag med mera.

Sammantaget har våra jurister de kunskaper och den praktiska erfarenhet som krävs för att på bästa sätt bistå dig vid bolagsbildning, under pågående verksamhet och vid likvidation (avveckling av aktiebolag). Vi bistår med ett helhetsgrepp för just ditt bolag.

(Underliggande begreppsförklaringar/kortare beskrivande texter:)

 • Aktieägaravtal
  • Ett aktieägaravtal är ett avtal som ingås mellan samtliga eller vissa ägare av ett aktiebolag. Innehållet i ett aktieägaravtal kan hållas hemligt för tredje man och används bland annat för att skapa en effektivare bolagsstyrning och minska risken för konflikter ägarna emellan. Det kan alltså vara en god idé att upprätta ett aktieägaravtal, något som vi kan bistå dig med.
 • Vinstutdelning
  • Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning till aktieägarna. Beslutet måste dock fattas på bolagsstämma och i enlighet med vissa regler och formella krav. Förfaringssättet regleras bland annat genom aktiebolagslagen.
 • Nyemission
  • I korta drag innebär en nyemission att ett aktiebolag utger (emitterar) nya aktier, det vill säga att allmänheten och/eller befintliga aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i företaget. En nyemission ökar bolagets aktiekapital och kassa och kan vara en lämplig åtgärd för att finansiera en expansion eller investering alternativt förbättra bolagets finansiella beredskap. (Att beakta är dock att en nyemission leder till så kallad utspädning genom att en aktie efter en nyemission representerar en mindre andel av bolaget än före emissionen. Det finns även olika typer av nyemission samt formella krav för hur en nyemission ska gå till.)
 • Fåmansbolag
  • Ett fåmansbolag kan vara ett aktiebolag eller en ekonomisk förening vari fyra eller färre fysiska personer äger andelar som motsvarar mer än hälften av rösterna i företaget. Huruvida ett bolag är ett fåmansbolag eller ej har effekt både på bolagsstyrningen och beskattningen av till exempel utdelning.
 • Lagerbolag

Ett lagerbolag är ett aktiebolag som bildas av speciella ombud, med avsikten att omgående avyttras. Syftet med ett lagerbolag är ofta att tillhandahålla ett registrerat aktiebolag som en intressent kan förvärva för att snabbt och enkelt kunna starta upp sitt företag. Vi tillhandahåller lagerbolag.